@herefishyfish/nativescript-rxdb
by herefishyfish | v1.0.2
RxDB compatibility layer for NativeScript
npm i --save @herefishyfish/nativescript-rxdb

@herefishyfish/nativescript-rxdb

npm i @herefishyfish/nativescript-rxdb

Thin wrappers for RxDB compatibility with NativeScript

License

Apache License Version 2.0