@triniwiz/nativescript-couchbase
by triniwiz | v1.4.0
NativeScript Couchbase Sdk
npm i --save @triniwiz/nativescript-couchbase

No README found.